https://www.vcura.nl/overige/algemene-voorwaarden_443____NL

Algemene voorwaarden Vcura

1. Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten van Vcura.

2. Grondslag
Aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten zijn gebaseerd op aan de hand van een interview met de cliënt verkregen informatie. De uitvoering van de dienstverlening is op basis van een inspanningsverplichting.

3. Cliënt informatie
Alle documenten benodigd voor een succesvolle uitvoering van de dienstverlening worden tijdig aan Vcura ter beschikking gesteld.

4. Inzet derden
De inzet van derden voor uitvoering van de dienstverlening geschiedt in onderling overleg en alleen na wederzijdse goedkeuring.

5. Tariefstelling
Gehanteerde tarieven zijn inclusief reisuren en andere opdrachtgebonden kosten, tenzij anders overeengekomen.
Tussentijdse verandering in loonstructuur die noodzaakt tot tariefaanpassing zal worden doorberekend. Cliënt wordt hier tijdig van op de hoogte gesteld.

6. Betalingsvoorwaarden
Factuurbetaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum. In geval van achterstallige betaling is Vcura gerechtigd de dienstverlening te beëindigen of op te schorten.

Is cliënt in verzuim of schiet hij op een andere manier tekort in het nakomen van verplichtingen dan komen alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke als de buitengerechtelijke, ter verkrijging van voldoening van bedoelde kosten voor rekening van de cliënt.
Indien de opdracht namens cliënt door een vertegenwoordiger is verstrekt is cliënt aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel bedoeld, ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.

7. Tussentijdse wijziging dienstverlening
Behoudens het intakegesprek (1,5 uur) worden uitvoeringsuren gemaakt door Vcura bij cliënt in rekening gebracht tegen het overeengekomen tarief. Dit geldt voor zowel uitvoeringsuren gemaakt voorafgaande aan het ondertekenen van de overeenkomst tussen cliënt en Vcura als uitvoeringsuren gemaakt gedurende de looptijd van de getekende overeenkomst.

Cliënt is zich er van bewust dat tussentijdse wijziging van de dienstverlening aanpassing behoeft van de overeenkomst met Vcura en dat dit mogelijk (financiële en/of uitvoerings) consequenties met zich brengt.

8. Beëindiging overeenkomst
Beëindiging van de overeenkomst geschiedt door opzegging van de cliënt of vanwege zwaarwegende redenen door Vcura. Voor beëindiging geldt voor beide partijen een opzegtermijn van 1 kalendermaand, tenzij anders overeengekomen.

De financiële afsluiting van de overeenkomst vindt plaats na akkoord van de cliënt op de eindfactuur. Dit akkoord (of bezwaar) dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn ontvangen. Indien geen bericht wordt ontvangen binnen deze termijn gaat Vcura uit van een akkoord en dient de factuur binnen de daaropvolgende 14 dagen te zijn voldaan.

9. Tussentijdse beëindiging overeenkomst
Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg. Afhankelijk van de redenen voor beëindiging kunnen er kosten verrekend worden.

10. Relatiebeding
Het is cliënt / zorgverlener niet toegestaan tijdens de looptijd van de overeenkomst en tot één jaar na beëindiging van de overeenkomst een onderlinge overeenkomst aan te gaan zonder medeweten en akkoord van Vcura.

11. Vertrouwelijkheid
Vcura en zorgverlener verplichten zich tot geheimhouding van alle cliënt gerelateerde informatie. Daarbij neemt Vcura alle voorzorgmaatregelen in acht ter bescherming van deze cliëntgegevens. Zowel cliënt als zorgverlener zal zonder toestemming van Vcura geen mededelingen doen aan derden inzake werkwijze van Vcura, dan wel ongeacht welke informatie ter beschikking stellen.

12. Aansprakelijkheid
Vcura is verantwoordelijk voor mogelijke tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst voor zover dit binnen de invloedsfeer van Vcura ligt. Indien een fout wordt gemaakt doordat cliënt aan Vcura onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Vcura voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien cliënt aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Vcura die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Vcura slechts voor de directe schade aansprakelijk tot een maximaal bedrag van € 1000 (duizend Euro).

Vcura is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van cliënt, en/of schade wegens door Vcura gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet nadrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Vcura voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

13. Reclames
Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 15 werkdagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover cliënt reclameert, dan wel binnen 15 werkdagen na ontdekking van het gebrek, indien cliënt aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Vcura kenbaar te worden gemaakt.

Reclames zoals hierboven bedoeld schorten de betalingsverplichting van cliënt niet op. Cliënt is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van Vcura waarop de reclame geen betrekking heeft.

Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft cliënt de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door cliënt reeds betaalde honorarium.

14. Toepasselijk recht
Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Laren, september 2014

 

 

 

 

Desktop versie